eemhaven 003

In de schaduw flanerend langs het Manhattan aan de Eem?

Wie weleens in New York is geweest zal het volgende beeld nog wel herkennen … wandelen in een miljoenenstad waar je op veel plekken geen zon ziet door die enorme hoogbouw…! De Stichting Vrienden van de Eemhaven (SVE) wil hiermee alle burgers van Amersfoort laten weten dat Amersfoort met de huidige plannen rond het gebied van onze eeuwenoude historische haven een vergelijkbaar stadsbeeld te wachten staat.
Het lijkt wel alsof niemand oog heeft voor de hoogbouwplannen die de gemeente voor de historische Eemhaven en het Oliemolenkwartier, ook wel Nieuwe Stad genoemd, in petto heeft.  Op dit moment ontmoeten wij elkaar nog in een zonnig en ruim Eemhavenkwartier waar creatieve ondernemers en restauranthouders met ruime terrassen floreren. Als de huidige bouwplannen doorgaan zal dit drastisch veranderen.

De plannen van de gemeente, verwoord in het gemeentelijk Ambitiedocument De Nieuwe Stad 2015, worden daarbij als uitgangspunt gebruikt. Hierdoor zal de havenkade tussen het Eemplein en de Brabantsestraat op termijn voor meer dan 50% bestaan uit een wand die reikt tot 30 meter hoog. Dat is meer dan 2x zo hoog als aan de overzijde van het water.  Het complex Rohm en Haas en de Prodentfabriek, tezamen de laatste verwijzingen naar de oude haven, moeten er bij dit Manhattan aan de Eem ook aan gaan geloven.  Hier kan nu immers ook worden gebouwd tot 30 meter hoog.

Naast het ontbreken van enige relatie met de overzijde, geven de plannen bij deze bouwhoogte een gemiddeld schaduwvlak tot aan de overzijde van het water. Veel boten, ook passanten, zullen dan de hele dag in de schaduw liggen.
Het is algemeen bekend dat het bestuur van de Stichting Vrienden van de Eemhaven zich hierover ernstig zorgen maakt.

Maar er is meer……

De afgelopen maanden is duidelijk geworden dat de gemeente nu ook vaart zet om het stuk grond waar de skyboxen voor studenten staan te ontwikkelen tot een blijvende woonlocatie. De eerste tekeningen laten een complex zien waar een woontoren van 30 meter hoog deel van uitmaakt. Het geldende bestemmingsplan staat hoogtes van 30 meter niet toe voor bewoning! De SVE volgt deze ontwikkelingen nauwkeurig.
Bovendien heeft de gemeente het afgelopen jaar een conceptvisie voor het stadshart opgesteld. De SVE heeft ingesproken tijdens een raadvergadering over dit onderwerp. De visie zou in lijn zijn met de al eerdere vastgestelde structuurvisie 2030. Maar in het concept stadshartvisie staat een geheel nieuwe koers voor de Eemhaven! Waar eerder vele miljoenen gemeenschapsgeld geïnvesteerd zijn in een creatief, recreatief en historisch Eemhavengebied wordt nu van de ene op de andere dag het accent van de Eemhaven verlegd naar wonen, moderne architectuur en volbouwen.
De Stichting Vrienden van de Eemhaven, vindt deze onverwachte beleidswijziging onjuist.

De SVE tekent hierbij het volgende aan:

  • De SVE vindt de voorgenomen bouwplannen van de haven en het Oliemolenkwartier, uitgaande van het karakter van deze locaties, uitgesproken onwenselijk. De haven en haar omgeving zijn een onlosmakelijk deel van de historische stad en moet zich daar niet van vervreemden.
  • Aangezien de uitgangspunten bij de eerdere besluitvorming veel te vaag zijn geformuleerd, zijn raadsleden op cruciale momenten zonder veel morren akkoord gegaan met de voorstellen die aan de raad zijn voorgelegd. De SVE heeft hiervoor de nodige bewijzen.
  • Bij de feitelijke uitwerking van de plannen voor de Eemhaven zijn nu plotseling bouwvolume en opbrengst, ofwel harde euro’s, het uitgangpunt geworden en komen kwaliteit van het gebied en eerdere afspraken pas op de tweede plaats.
  • Een jaar na de oprichting van de SVE ziet de stichting tot haar grote teleurstelling in, dat na de nodige gesprekken met de gemeente, een mini-symposium en diverse krantenartikelen, er geen gehoor is gekregen bij het gemeentebestuur voor de werkprincipes die de Vrienden van de Eemhaven bepleit hebben, namelijk: bouwen in co-creatie, met een menselijke maat en met oog voor historische kwaliteiten!
  • De SVE heeft zich grondig verdiept in de geschiedenis van de beleidsvorming m.b.t. de Eemhaven en meent juridisch in haar recht te staan. De SVE zal zich noodgedwongen gaan inspannen om Amersfoort zo veel als mogelijk te houden aan de oorspronkelijke ambities en afspraken.  Het gaat immers om het voorkomen van de afbreuk van de kwaliteit en het karakter van de historische Eemhaven, die voor de komende honderd jaar onomkeerbaar zullen worden vastgelegd.
  • De SVE blijft de gemeentelijke plannen zeer kritisch volgen en kiest mogelijk voor bezwarenprocedures waar dit nodig is. (Lees meer op eemhaven033.nl). Het is heel jammer als de SVE het middel van bezwaren zou moeten kiezen om de stad tegen kwaliteitsverlies te beschermen. ‘’De grote beschermer van de stad zou de gemeente zelf moeten zijn.’’
  • Niettemin wil de SVE op de plaatsen waar dat kan positief blijven meepraten over de vormgeving van de omgeving van de Eemhaven.  Ook wordt een tweede symposium over stedenbouwkundige kwaliteit en co-creatie met betrokken burgers voorbereid.
  • De SVE roept Stadsbestuur, gemeenteraad en inwoners van Amersfoort op om dit tij te keren.

Namens en in opdracht van het bestuur van de Stichting Vrienden van de Eemhaven (SVE)

Namens het bestuur van de SVE                 Amersfoort, 5 juli 2016    

P.L. Olieman (secretaris)                        J.W.M. Sickmann (lid algemeen bestuur)