eemhaven 003

Inspraakreactie Mr R. Luchtenveld, namens de Stichting Vrienden van de Eemhaven

Bij Ronde “Peiling Ambities programma Stadshart” op 28 juni 2016
De Stichting Vrienden van de Eemhaven is blij dat de Eemhaven een belangrijke plaats in de visie over het Stadshart heeft gekregen. Echter, wij constateren dat de keuze voor moderne architectuur en de mogelijkheden die worden geschapen voor hoogbouw van bij herhaling 30 meter langs de Eemhaven de recente investeringen in het toeristische karakter van de haven letterlijk gaan overschaduwen.  

Graag aandacht voor bezoekers die per boot Amersfoort binnen varen.  Vanaf de ophaalbrug is er aan bakboord een groot appartementencomplex (achter de oude benzinepomp) verschenen, daarna vrij eentonige blokkendozen uiteindelijk eindigend in een leuk stukje echt havenplezier compleet met terrassen en botenverhuur. Aan stuurboord komen straks grote hoge stenen gevels volgens de schets van Tom, die niet erg uitnodigen om aan te meren. Als je al aan meert zit je voornamelijk in de schaduw van al die bouwsels. De Lange Jan wordt Klein Duimpje vergeleken met al die hoge gebouwen.

Dus: Aandacht voor de varende bezoekers kan ik niet voldoende terugvinden.

Ook constateren wij dat de passages in de voorliggende ambities voor het Stadshart afwijken van de eerdere passages in de Structuurvisie 2030.  De SVE heeft de structuurvisie 2030 er nog eens op nageslagen. De passage op blz. 41 is essentieel en beschrijft hetgeen de SVE voor staat. ‘’Bij intensivering blijft de menselijke maat centraal staan. We willen bebouwing en een openbare ruimte die een prettig verblijfsklimaat heeft. Dat betekent dat we niet in de eerste plaats aan hoogbouw denken.’’ Ook wordt hoogbouw als niet duurzaam benoemd en daarmee constateert de SVE dat de motieven voor toch hoog bouwen louter door architectonische overwegingen en grondopbrengst gedreven zijn.

In de stadshartvisie is te lezen ‘’We versterken deze gebieden door zoveel mogelijk hun eigen identiteit en karakter te geven’’. "De Eemhaven vormt het creatieve centrum met moderne architectuur en industriële monumenten. De combinatie van de historische binnenstad met de nieuwe hoogwaardige architectuur bijvoorbeeld langs de Eem is een sterke aantrekkingskracht van Amersfoort

De structuurvisie 2030 is nog duidelijker (blz.8) ‘’Nadat decennialang nieuwe kwaliteiten zijn toegevoegd aan de stad, zet deze structuurvisie juist in op het voortbouwen en versterken van de kwaliteiten die er al zijn.’’

De SVE vraagt zich daarom af waarom het gemeentebestuur de identiteit van de succesvolle Eemhaven zo graag wil veranderen? Waarom richt het stedenbouwkundig ontwerp van de Nieuwe Stad zich op de desolate parkeerplaats en keert zij haar rug toe naar de Eemhaven (en zet haar en passant ook nog eens in de schaduw)?

Wat wij als Stichting Vrienden van de Eemhaven een schrikbeeld vinden is neergelegd in de nu geprojecteerde schets.  Wij vinden dat die geen waarheid mag worden en vechten voor een Eemhaven met bebouwing met de juiste maat en schaal en respect voor de historie. En vragen meer aandacht voor de beleving van de Eemhaven, ook vanaf het water.